गण्डकी प्रदेशका शिक्षकहरूको बढुवा

काठमाडौँ /५ जेठ – शिक्षक सेवा आयोग बढुवा सिफारिस समितिको सचिवालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा शिक्षकहरूको बढुवा गरेको छ ।


शिक्षक सेवा आयोगले २०८० भदौँ ११ गते प्रकाशित कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिने ७५ प्रतिशत शिक्षक बढुवाका लागि निवेदन पर्न आएकामध्ये गण्डकी प्रदेश बढुवा सिफारिस समितिको निर्णयानुसार शिक्षकको बढुवा गरिएको हो ।


शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ (संशोधन सहित) को परिच्छेद ४ को नियम ३३ बमोजिम सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत ७ जिल्लाका विभिन्न तह, श्रेणी र विज्ञापनका उम्मेदवारहरूलाई शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ (संशोधन सहित) को नियम ३४ का लागि सूचना प्रकाशित आयोगले जनाएको छ ।


प्रदेश बढुवा समितिले गरेका बढुवा उपर चित्त नबुझेमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र नियमानुसारको दस्तुर सहित निर्देशनालयमा उजुरी दिन सकिने जनाएको छ ।


बढुवा सिफारिस सम्बन्धी विस्तृत विवरण शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश पोखराको वेबसाइट www.edd.gandaki.gov.np र शिक्षक सेवा आयोगको वेबसाइट www.tsc.gov.np मा हेर्न सकिनेछ ।