बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, मिश्रित शिक्षण

काठमाडौं/१६ जेठ – शिक्षक सेवा आयोग तयारीका लागि शैक्षणिक संगठन अन्तर्गत कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, मिश्रित शिक्षण, बहुकक्षाबहुस्तर शिक्षणसम्बन्धी जानकारी यो भिडियोमा समावेश गरिएको छ । शैक्षणिक संगठन अन्तर्गत कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, मिश्रित शिक्षण, बहुकक्षाबहुस्तर शिक्षणसम्बन्धी विषयवस्तुलाई आधार मानेर तयार गरिएको हो ।


प्रस्तुत शैक्षणिक संगठन अन्तर्गत कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, मिश्रित शिक्षण, बहुकक्षाबहुस्तर शिक्षणका बारेमा अध्ययन गर्न चाहने लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा सेवा प्रवेश गर्न चाहने परीक्षार्थीका लागि तयार गरिएको हो ।


यस सामग्रीलाई विद्यार्थी शिक्षक लगायत सरोकारवाला सबैले अध्ययन र उपयोग गर्न सक्दछन् । साथै शैक्षणिक संगठन अन्तर्गत कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, मिश्रित शिक्षण, बहुकक्षाबहुस्तर शिक्षणका बारेमा अडियो र भिडियोका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।


भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस