महानगरमा कक्षा तथा तह थपका लागि माघ मसान्तसम्म निवेदन खुुला, यस्ता छन् आवश्यक कागजात

काठमाडौं/२८ पुुष– काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र बालविकास केन्द्र, मन्टेश्वरीको अनुुमति तथा विद्यालयहरुको कक्षा तथा तह थप (कक्षा ११ र १२ को हकमा विषय थप समेत) का लागि सम्बन्धित विद्यालयहरुले माघ मसान्तसम्म निवेदन दिन सक्नेछन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय शिक्षा विभागले सूचना जारी गर्दै माघ मसान्तभित्र कामपा शिक्षा विभागले तोकेको ढाँचामा निवेदन दिन सक्ने जनाएको छ ।
निवेदन दिनका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु यस्ता छन् :
१) शैक्षिक गुठीको विधान वा कम्पनीको प्रबन्धनपत्र तथा नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपी, (प्र.प. निस्सा सहित) ।
२) जग्गा वा भवन भाडामा लिएको भए कम्तीमा ५ वर्ष सम्मको घर वा जग्गा धनीले बहालमा दिने सम्बन्धमा भएको कबुुलियतनामा पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी, आफ्नो घर भए लालपूर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपी ।
३) प्रस्तावित विद्यालय क्षेत्रको शैक्षिक नक्सा निवेदन फारमको पेज नं.३ को अन्तिम बुुँदामा संलग्न गर्नुपर्ने ।
४) सम्बन्धित वडा शिक्षा समिति वा वडाको सक्कलै सहमित पत्र ।
५) तल्लो कक्षा वा तहको अनुुमति पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी ।
६) नजिकका समान तहका कम्तीमा २ वटा छिमेकी विद्यालयको सहमति पत्र ।
७) विद्यालय सञ्चालनमा लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्थायी स्रोत खुुलेको विद्यालयको सक्कलै पत्र ।
८) विद्यालयको विद्यार्थीसँग लिने शुल्क विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट प्रस्ताव गरिएको विवरण ।
९) सम्बन्धित निकायले शुुल्क प्रस्ताव समर्थन गरेको पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
१०) विद्यालयले पठनपाठन गराउने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा सूचिकृत पाठ्यपुुस्तक लागुु गरेको वि.व्य.स.बाट निर्णय गरेको विवरण ।
११) गत शैक्षिक सत्रको दश प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको वि.व्य.स.को निर्णय सहितको छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको सूची ।
१२) शिक्षक नियुुक्ति पत्र र निजहरुको नागरिकता, योग्यता प्रमाणपत्र, अध्यापन अनुुमति पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
१३) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धि विनियमावलीको छायाँ प्रति ।
१४) संस्थापकको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा बायोडाटा ।
१५) आय करदर्ता (स्थायी लेखा नं.) र कर तिरेको प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि (तह, कक्षा अपग्रेडका लागि मात्र) ।
१६) आ.व.२०७६/०७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
१७) कामपा शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ४ अनुुसूचि २ मा उल्लेखित पूर्वाधारहरु पूरा भएको पुष्टि हुने कागज पत्रहरु ।
१८) विद्यालयको तह वा कक्षा थप के माग गर्ने हो सो सम्बन्धमा गरिएको वि.व्य.स.को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि (वि.व्य.स. काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ अनुसार गठन भएको हुुनुुपर्ने) ।
१९) सम्बन्धित निरीक्षण क्षेत्रका विद्यालय निरीक्षकको निरीक्षण प्रतिवेदन ।
२०) कक्षा थपका लागि IEMIS अपटेड गरी अनलाइनमा समिट गरेको हुुनुुपर्ने ।
२१) सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भए/नभएको ।

http://www.kathmandu.gov.np/sites/kathmandu.gov.np/files/field/image/001_2.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *