लोक सेवा आयोगको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, नतिजा सहित

काठमाडौं/१३ मंसिर– लोक सेवा आयोगले दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालित (खुला/समावेशी) एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत चौंथो तह, सहायक (अप्राविधिक) पदको द्धितिय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले छनोट भएका उम्मेदवारलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका सक्कल सहित नक्कल २/२ प्रति, हालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति दरखास्त फारमको पहिलो पाना २ प्रति र तेस्रो पाना १ प्रति भरी प्रवेश पत्र लिई तोकिएको भन्दा १ घण्टा अगाडि नै अन्तर्वार्ताका लागि कार्यालयमा उपस्थिति हुन सूचित गरेको छ ।

http://www.psc.gov.np

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *