कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बागमती प्रदेशका शिक्षकको बढुवा

काठमाडौ/१८ बैशाख –शिक्षक सेवा आयोग, बढुवा सिफारिस समितिको सचिवालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा शिक्षक बढुवाको नामावली प्रकाशित गरेको छ । बढुवाका लागि निवेदन दिएका उम्मेदवारहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्ला, तह, श्रेणी र विज्ञापन अनुसारका उम्मेदवारहरूको बढुवा नामावली प्रकाशित गरेको हो ।


कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिने ७५% शिक्षक बढुवाको शिक्षक सेवा आयोग, बढुवा सिफारिस समितिको सचिवालय, शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडाको निर्णयानुसार बढुवाका लागि निवेदन दिएका उम्मेदवारहरूमध्ये बढी अङ्क प्राप्त गर्नेको बढुवा गरिएको जनाएको छ ।


शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशको वेबसाइट www.edd.bagamati.gov.np र शिक्षक सेवा आयोगको वेबसाइट www.tsc.gov.np बाट हेर्न सकिने छ ।