यस्तो छ, स्वयंसेवक शिक्षक हुन आवश्यक योग्यता र छनोट प्रक्रिया

काठमाडौं/१६ फागुन–शिक्षक अभाव भएका सामूदायिक विद्यालयमा स्वयम् सेवक शिक्षक राख्नका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आवेदन खुलाएका छ ।
केन्द्रका अनुसार केन्द्रले स्वयंसेवा खटाउने स्थानीय तहको नाम समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । ती स्थानीय तहमा स्वयंसेवक शिक्षाका रुपमा काम गर्न इच्छुक शिक्षकहरुले फागुन २१ गते सम्म आवेदन दिन पाउने केन्द्रले जनाएको छ ।
माघ २९ गतेको मन्त्री परिषद्ले शिक्षण स्वयंसेवक कार्यविधि २०७६ पारित गरेसँगै उक्त कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो । कार्यविधिले नै स्वयंसेवक शिक्षक हुनका लागि योग्यता तोकिदिएको छ ।
स्वयंसेवक शिक्षक हुन देहाय बमोजिमको योग्यता हुनु पर्नेछ
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) अठार वर्ष उमेर पूरा भई चालीस वर्ष उमेर ननाघेको,
(ग) मगज नबिग्रेको,
(घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरिएको,
(ङ) भविष्यमा सरकारी नोकरी वा शिक्षक सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त नगरिएको,
(च) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण भएको, तर स्नातकोत्तर तह उत्तीर्णलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

यसरी छनोट हुनेछन् स्वयंसेवक शिक्षक
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले आवेदकहरू मध्येको प्राथमिकताक्रम, विद्यालयको आवश्यकता तथा आवेदकको स्थायी ठेगाना समेतका आधारमा सम्बन्धित इकाइ मार्फत स्वयंसेवकको सूची स्थानीय तह र विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । कुनै विषयमा आवश्यकता भन्दा बढी आवेदकहरू भएको अवस्थामा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको आधारमा उच्चतम अङ्क ल्याउने आवेदकलाई छनोट गरी परिचालन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वयंसेवक शिक्षकको नियुक्ति प्रक्रिया
स्थानीय तहले शिक्षण स्वयंसेवकको स्थानीय तहगत स्वीकृत सूचीबाट आफ्नो क्षेत्रभित्रको विद्यालयको लागि स्वयंसेवक नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सम्बन्धित विद्यालयले सम्झौता गरी नियुक्ति गर्नेछ । नियुक्ति भएको मितिले सात दिनभित्र विद्यालयमा हाजिर भई स्वयंसेवकले शिक्षण कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने साथै, सो अवधिभित्र शिक्षण कार्य प्रारम्भ नगरेमा नियुक्ति स्वतः बदर हुने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।
स्वयंसेवक शिक्षकले कुनै कारणवस कार्य अवधि पूरा नहुँदै सेवा छाड्नु पर्ने भएमा दुई महिना अगावै सम्बन्धित विद्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने साथै, रिक्त स्थानमा बाँकी अवधिका लागि मात्र स्थानीय तहले सूचीकृत मध्येबाट सिफारिस गरेको व्यक्तिसँग सम्झौता गरी विद्यालयले नियुक्ति गर्न सक्ने छ ।

स्वयंसेवक शिक्षकले पाउने निर्वाह भत्ता

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *